TRAFİK KAZASI GEÇİREN KİŞİLERİN HAKLARI ve ZAMANAŞIMI SÜRESİ

TRAFİK KAZASI SONUCU HAKLARIMIZ NELERDİR ?

 Trafik kazalarında sonucu mağdurların ve ailesinin bir takım hakları mevcuttur. Trafik kazası sonucu kişi yaralanmışsa hakları konusunda kendisi başvuru yapabilir. Ancak trafik kazası sonucu kişi vefat etmişse, bu kişinin ailesi ve yakınlarının talep edebileceği bir takım haklar mevcuttur.

1-)Meydana gelen ölümlü trafik kazaları neticesinde, vefat edenin yakınları için talep edilecek tazminat hakları aşağıda belirtilmiştir.

 • Destekten yoksun kalma tazminatı,
 • Cenaze ve defin giderleri,
 • Vefat edenin, vefatı anına kadar yapılan tedavi giderleri ve diğer masraflar,
 • Kazaya karışan aracın uğradığı hasara ilişkin maddi tazminat

Destekten yoksun kalma tazminatını talep edebilecek kişiler;Ölenin Eşi, Anne, baba, çocuk ve kardeşler, Ölen ile aralarında akrabalık bağı olmasa da, ölenden sağlığında destek aldığını ispat etmek suretiyle 3. kişiler de destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilirler.

2-) Yaralamalı trafik kazalarında kazadan etkilenen kişi,

 • Kalıcı sakatlık sonucu kazanç kaybı ve kazançlarda bir eksilme olmasa bile güç (efor) kaybı, hareket kısıtlılığı vesair nedenlerle maddi ve manevi tazminat,
 • İleri derecede sakatlıkta, yaşam boyu başkasının bakımına muhtaç olma durumunda “bakıcı” giderleri; (Bu konuda özellikle kaza sonrası yatalak olanlar ve başkasının bakımına muhtaç olan kişiler için ödenecek iki bir tazminat kalemidir.)
 • Geçici işgöremezlik durumunda kazanç kaybı veya iyileşme süresince başkasının yardımına ve bakımına gereksinim nedeniyle o kişinin emeğinin karşılığı;
 • Tedavi ve iyileşme giderleri, ameliyat giderleri ile iyileşme süresince yapılan her türlü harcamalar, kaza geçirenin ve yakınlarının yol, yeme-içme, barınma giderleri.

3-) Manevi zararlar, çekilen acı, üzüntü, korku, endişe, manevi zarar olarak açıkladığımız olguların başında gelmektedir. Mağdur kaza sonucu yaralanmışsa kaza sebebi ile yaşadığı korkunun üzüntünün çektiği acılar onun manevi varlığında meydana getirdiği zararın tazmini talep edebilir. Ağır bedensel zarar veya ölüm halinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir.”

Trafik kazalarında dava açılabilecek kişiler, kazanın şekli, kusur durumu gibi her vakıada farklı olabilecek durumlar dikkate alınarak tespit edilmelidir.

a) Kazaya Sebebiyet veren sürücülere dava açılabilir.

b) Araç malikine/işletene karşı dava açılabilir.

c)Sigorta şirketine karşı dava açılabilir. Kazaya karışan aracın trafik sigortası olarak bilinen Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası’nı yapan şirkete kaşı dava açılabilir. Bazı durumlarda, poliçe şartlarına göre,  KASKO denilen sigortayı yapan şirketine karşı da dava açılabilir.

d) Güvence hesabına karşı dava açılabilir. Zararın meydana geldiği kazaya karışan aracın Karayolları Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortasının bulunmadığı yahut iflas v.s gibi nedenle ödeme yapamayacak durumda olduğu, kazaya karışan aracın tespit edilemediği gibi hallerde güvence hesabına karşı da dava açılabilir.

TRAFİK KAZALARINDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

2918 sayılı KTK.nun 109.maddesi 1.fıkrasında “Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin istekler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği günden başlayarak iki yıl ve herhalde kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar” denilmiş ise de, 2. fıkrasında “Dava, cezayı gerektiren bir eylemden doğar ve ceza kanunu bu eylem için daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörmüş bulunursa, bu süre maddi tazminat istekleri için de geçerlidir” hükmü yer almıştır.

Ölüm ve yaralanmalarda :
Trafik kazalarının (birkaç ayrık durum dışında) büyük bölümü, uzun süreli cezayı gerektirir suç niteliğinde eylemlerden kaynaklandığına göre, genel kural iki yıllık süre değil, KTK’nun 109.maddesi 2.fıkrası gereği  5237 sayılı yeni TCK. 66.maddesine göre:

 • Bir veya birden fazla ölü varsa (15) yıldır. (m.85, 66/d)
 • Bir veya birden fazla yaralı varsa (8) yıldır. (m.89, 66/e)
 • Ancak, ölü sayısı kaç olursa olsun, ölümlerle birlikte yaralılar da varsa, kazayı yapan kişiye tek ceza uygulanacağından ve bu cezanın üst sınırı beş yıldan fazla olacağından, hem ölenler ve hem de yaralananlar için zamanaşımı (15) yıl olacaktır. (m.66/d)

Bu konuda hak kaybına uğramamak için uzman kişilerden yardım almanızda fayda olacaktır.

Saygılarımla 

Av. İzzet Peksoy

0532 480 05 96


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


OzzTech Siber Güvenlik ve Yazılım Geliştirme Danışmanlığı tarafından geliştirilmiştir. 2014 - 2021