TRAFİK KAZALARINDA MÜTERAFİK KUSUR NEDENİYLE MADDİ TAZMİNATTA İNDİRİM YAPILMASI GEREKTİĞİ HAKKINDA YARGITAY KARARI

T.C. YARGITAY

17.Hukuk Dairesi Esas:  2014/16754

Karar: 2014/12852 Karar Tarihi: 29.09.2014

ÖZET: Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir. Davalı tarafa zorunlu mali sorumluluk sigortası ile sigortalı olan traktörün üzerine oturan yolcu desteğin, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrilip takla atan traktörden düşerek vefat ettiği konusunda taraflar arasında çekişme bulunmamaktadır. Yolcu taşımaya müsait olmayan traktörün üzerinde seyahat etmenin müterafik kusur oluşturması nazara alınarak tazminat tutarından uygun bir miktar indirim yapması gerekirken, itirazın reddine karar verilmesi doğru olmamıştır.(818 S. K. m. 44) (6098 S. K. m. 52)

Dava: Taraflar arasındaki tahkim davası hakkında Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyeti tarafından verilen 20.06.2014 gün, 2014/İ.380 Esas, 2014/İHK-419 Karar sayılı kararın davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Karar: Davacılar vekili başvuru dilekçesinde, müvekkillerinin eşi/babası olan M. A.’un yolcu olarak bulunduğu trafik sigortası bulunmayan traktörün 26.02.2013 tarihinde tek taraflı kaza yapması nedeniyle vefat ettiğini, davalının müvekkillerine bir kısım ödeme yaptığını ileri sürerek, toplam 58.685,82 TL destekten yoksun kalma tazminatının temerrüt tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Davalı Güvence Hesabı vekili, davacılara 05.04.2013 tarihinde toplam 42.919,00 TL tazminat ödendiğini, vefat eden yolcunun sürücünün yanında traktörün sol tarafına oturmak suretiyle 2/8 oranında kusurlu olduğunu savunarak başvurunun reddini istemiştir.

Sigorta Tahkim Komisyonu Uyuşmazlık Hakem Heyetince, iddia, savunma, toplanan kanıtlara ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, destek tazminatı hesabının PMF tablosu esas alınarak yapılması gerektiği, kolluk kuvvetlerince tutulan kaza tespit tutanağında kusur saptama görevi olmadığı ve izafe edilen kusurun bağlayıcılığının bulunmadığı, yolcu olan müteveffanın trafik kazasının meydana gelmesinde kusuru olmayacağı, traktöre yolcu olarak binmesinin müterafik kusur sayılamayacağı gerekçesiyle 58.685,42 TL destekten yoksun kalma tazminatının 02.09.2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş, taraf vekillerinin karara itirazı üzerine Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyetince, itirazın reddine karar verilmiş; karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1) Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyeti kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2) Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir. Davalı tarafa zorunlu mali sorumluluk sigortası ile sigortalı olan traktörün üzerine oturan yolcu desteğin, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrilip takla atan traktörden düşerek vefat ettiği konusunda taraflar arasında çekişme bulunmamaktadır. Yolcu taşımaya müsait olmayan traktörün üzerinde seyahat etmenin müterafik kusur oluşturması nazara alınarak Borçlar Yasası’nın 44. maddesi (6098 s.TBK.52. madde) uyarınca tazminat tutarından uygun bir miktar indirim yapması gerekirken, yazılı gerekçe ile itirazın reddine karar verilmesi doğru olmamıştır.

Sonuç: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyeti’nin 20.06.2014 gün, 2014/İ.380 Esas, 2014/İHK-419 sayılı kararının BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 29.09.2014 gününde oybirliği ile, karar verildi.

Saygılarımla,

Av. İzzet PEKSOY

Gsm: 0532 480 05 96

Ofis: 0212 542 73 38


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


OzzTech Siber Güvenlik ve Yazılım Geliştirme Danışmanlığı tarafından geliştirilmiştir. 2014 - 2021