KİRAYI ÖDEMEYEN KİRACIYA İHTARNAME NASIL ÇEKİLİR ? KİRACIYA ÇEKİLECEK İHTARNAME ÖRNEĞİ?

KİRAYI ÖDEMEYEN KİRACIYA İHTARNAME NASIL ÇEKİLİR?

Gayrımenkul sahiplerinin en büyük sıkıntılarından biride kiraların ödenmemesi hususundadır. Bu sebeple kira borcunu yerine getirmeyen kiracılara ihtarname çekme hakkı tanınmıştır.

Kiracı kira sözleşme süresi boyunca tespit edilen kira ücretini ödemek ile mükelleftir. Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan giderleri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verir. Verilen bu sürede de ifa gerçekleşmezse, sözleşmenin feshedileceği bildirilir. Kiracıya verilecek süre en az 10 gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az 30 gün oluyor.

Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlıyor. Kirayı ödemeyen kiracıya ihtarname örneği aşağıdadır.

Kirayı ödemeyen kiracıya ihtarname örneği…

İHTARNAME

İHTAR EDEN : Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No)
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
KARŞI TARAF : Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No)
Adres
KONU : Kira bedelinin ödenmesi ihtarı

AÇIKLAMALAR :
1- Yukarıda isminiz altında açık adresi yazılı bulunan müvekkilimize ait taşınmazda …/…/… tarihli yazılı kira mukavelesi gereği aylık … TL kira bedeli ile kiracı olarak oturmaktasınız.

2- Her ayın …ile …. arasında Bankaya yatırmanız gereken … TL kira bedelini bu güne kadar yatırmamış bulunmaktasınız.

3- … TL kira bedelini ihtarnamenin tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içinde ödemeniz, ödemediğiniz takdirde Borçlar Kanunu 260. maddesi gereğince hakkınızda alacak ve tahliye davası açacağımızı yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin tarafınıza yükletileceğini ihtaren bildiririz.
SONUÇ VE İSTEM : İş bu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren otuz gün içinde … TL kira bedelini ödemeniz, ödemediğiniz taktirde hakkınızda temerrüt nedeniyle tahliye ve alacak davası açacağımızı ihtaren bildiririz.

İhtar Eden Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

Sayın Noter;
Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir suretinin karşı tarafa tebliğini, tebliğ şerhi taşıyan bir suretinin tarafıma verilmesini, diğer suretinin dairenizde saklanmasını saygılarımla talep ederim. …/…/…

Saygılarımla

Av. İzzet PEKSOY

0532 480 05 96


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


OzzTech Siber Güvenlik ve Yazılım Geliştirme Danışmanlığı tarafından geliştirilmiştir. 2014 - 2021