KIDEM TAZMİNATI

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?  KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMA KOŞULLARI NELERDİR.?

Kıdem tazminatı, 1475 sayılı İş Kanununun 14. maddesinde belirtilen asgari bir çalışma süresini dolduran işçinin, iş akdinin yine yasada sayılan nedenlerden biriyle son bulması halinde, işçiye (veya mirasçılarına) kıdemi ve ücreti dikkate alınarak işverence yapılması gereken bir miktar ödemedir. İş akdinin sona erdiği her durumda değil, yasada öngörülen hallerin varlığı halinde belirli bir kıdeme sahip olan işçilere kıdemleri oranında ödenir.

Kıdem tazminatının şartları şunlardır:

  • 4857 sayılı kanuna tabi işçi olmak gerekir.
  • İşçinin iş akdinin sona erdiği tarihte işyerinde en az bir yıllık kıdeminin bulunması gerekir.

İşçinin kıdem tazminatının doğumu açısından iş akdinin belirli veya belirsiz süreli olması önemli değildir. İşçinin aşağıda belirttiğimiz hususlarda iş akdinin feshedilmesi veya kendisinin feshetmesi durumunda KIDEM TAZMİNATINA hak kazanır,

  • İşçi, işveren tarafından,ahlak veya iyi niyet kurallarına aykırı bir durumu tespit edilmediği halde işten çıkarılırsa,
  • İşçi, sağlık sebepleri ya da işverenin ahlak veya iyi niyet kurallarına aykırı hareketini gerekçe göstererek işi bırakırsa,
  • İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa işçi hizmet akdini feshetme hakkına sahip olacaktır. Deprem, yangın, işyerine hükümetçe el konulması gibi olaylar, zorlayıcı sebeplere örnek gösterilebilir.
  • İşçi, vatani görevi nedeniyle işten ayrılırsa kıdem tazminatına hak kazanır.
  • İşçi, emekliliğe hak kazanır ya da emeklilik için gerekli prim gün sayısı ile sigortalılık süresini doldurursa tazminata hak kazanır.
  • İşçi, evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde işi bırakırsa,
  • İşçi, vefat etse bile, hak sahipleri veya yasal varisleri kıdem tazminatına hak kazanır.

Kıdem tazminatının hesaplanması şu şekilde olur. Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan sürelerde oranlanarak hesaplamaya dahil edilecektir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatlerin (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşulu, ikramiye, prim, adisyon ücreti ödemeleri vb.) brüt tutarları dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.


İşçilerin kıdemleri, iş sözleşmesinin devam etmiş veya aralıklarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları sürelerin toplamı göz önüne alınarak hesaplanır. İş sözleşmesinin bütünlüğü çerçevesinde aynı işverene ait farklı işyerlerinde çalışan işçinin kıdemi, aynı iş sözleşmesine göre değerlendirilecektir.

İşyerlerinin devir veya intikali yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işverene geçmesi veya başka bir yere nakli, taşınması halinde işçinin kıdemi, işyeri veya işyerlerindeki iş akitleri sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanmaktadır.


Evlenme yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı, fazla çalışma ücreti, yıllık izin ücreti, izin harçlığı, hafta tatil ücreti, genel tatil ücreti, sürekli olmayan primler, harcırah, bir defa verilen ikramiyeler, jestiyon ödemeleri, hastalık yardımı, seyahat primleri, iş arama yardımı, eğitim yardımı, bayram harçlığı, yolluk, doğal afet yardımı, askerlik yardımı ve benzeri ücretler kıdem tazminatının hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. Kıdem tazminatının ödenmesinde oluşabilecek gecikmelerde mevzuata uygulanan en yüksek faizin ödenmesi gerekir. Kıdem tazminatında 10 yıllık zamanaşımı süresi söz konusudur.

Bu konuda hak kaybına uğramamak için uzman kişilerden yardım almanızda fayda olacaktır.

Saygılarımla

Av. İzzet PEKSOY

Ofis:0212 542 73 38

GSM: 0532 480 05 96


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


OzzTech Siber Güvenlik ve Yazılım Geliştirme Danışmanlığı tarafından geliştirilmiştir. 2014 - 2021