İŞLETEN VE SÜRÜCÜ YAKINLARININ TRAFİK SİGORTASINDAN YARARLANMA KOŞULLARI ve ZAMANAŞIMI SÜRESİ

TRAFİK SİGORTASINDAN YARARLANMA KOŞULLARI

2918 sayılı KTK’nun 91-99 maddelerinde yer alan Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası’ndan (kural olarak) zarar gören “üçüncü kişiler” yararlanırlar. Ancak, Yasa’nın 92.maddesi (b) bendinde özel ve ayrık bir hükme yer verilmiş; işleten ve sürücünün yakınları da “üçüncü kişi” kabul edilip, onların “mal “ zararları dışındaki “can“ zararları sigorta kapsamına alınmıştır.

 Sürücü yüzde yüz kusursuz ise, 2918 sayılı KTK m.85/son hükmüne göre işleten sorumlu olmayacağından, işletenin sorumluluğunu KTK.m.91 vd. hükümlerine göre üstlenmiş olan sigortacı da sorumlu olmayacak; yani sigortacıdan tazminat istenemeyecektir.

 Sürücü yüzde yüz veya belli bir oranda kusurlu ise, (Sigorta Hukuku ilkelerine ve sosyal risk ilkesine dayanılarak) 2918 sayılı KTK.’ nun 92/b maddesinde yer almış olan özel hüküm gereği, sigortacı, işleten ve sürücünün desteğinden yoksun kalan yakınlarına tazminat ödeyecektir. (Bu hüküm torba yasayla kaldırılmış olsa da, torba yasadan önce poliçesi kesilmiş araçların ZMMS bu kazalarda sorumluluğu devam edecektir.)

İşleten ve sürücü yakınlarının can zararları (ölüm sonucu destekten yoksunluk ve bedensel zararlar) nedeniyle, “işletene ait aracın” veya “sürücünün kullandığı aracın” Trafik Sigortasından tazminat alabilmeleri için şu koşulların oluşması gerekmektedir:

– Sürücü veya işleten yüzde yüz veya belli bir oranda “kusurlu” olmalıdır.

– Sürücü veya işleten “kusursuz” iseler, ölümlerinde destekten yoksun kalanlar veya kaza sırasında araçta yolcu olarak bulunan yakınlar (kendi araçlarının) trafik sigortasından tazminat isteyemezler. Çünkü sürücü veya işleten kusursuz olunca, işletenin sorumluluğunu limite kadar üstlenen sigortacıda kusursuz olur.

– Sürücü veya işletenin “kusursuz” oldukları olaylarda, genellikle karşı araç sürücüsü tam kusurlu olur veya yol kusuru, imalât hatası gibi etkenler kazaya neden olabilir.

 Teknik ârıza, işleteni ve sigortacıyı sorumluluktan kurtarmadığından, (KTK.m.86/1) destekten yoksun kalan veya bedensel zarara uğrayan yakınlar, Trafik Sigortasından yararlanabilirler. Çünkü, teknik ârıza, aracın düzenli bakımının yapılmamasının sonucu bir işletme kusurudur.

– Sürücü ölmüşse (yüzde yüz veya belli bir oranda kusurlu olmasına karşın) onun desteğinden yoksun kalan (üçüncü kişi konumundaki) yakınları, (ölen sürücünün kullandığı aracın) trafik sigortasından tazminat alabilirler.

 İşleten (araç sahibi) ölmüşse ve kaza aracını kendi kullanırken veya başkasına kullandırırken meydana gelmişse, (kendisi veya aracı kullandırdığı kişi yüzde yüz veya belli bir oranda kusurlu olmaları koşuluyla) destekten yoksun kalan yakınları trafik sigortasından tazminat alabilirler.

Bu iki durumda da yukarıda belirttiğimiz gibi torba yasayla kaldırılmış olsa da, torba yasadan önce poliçesi kesilmiş araçların Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortasının bu kazalarda sorumluluğu devam edecektir.

– Yakınlar “bedensel zarara” uğramışlarsa, sürücünün ve işletenin kusurlu olmaları koşuluyla, kendi araçlarının trafik sigortasından (beden gücü kayıplarının karşılığı olan) tazminatı sigortacıdan isteyebilirler.

– Yakınlardan biri ölmüşse ve kaza sırasında araçta “yolcu” konumunda ise, onun desteğinden yoksun kalan işleten veya sürücü, trafik sigortasından tazminat alamazlar. Çünkü “kimse kendi kusurundan yararlanamaz.”

ZAMANAŞIMI SÜRELERİ
İşleten ve sürücü yakınlarının trafik sigortasından yararlanmalarında zamanaşımı süreleri şöyledir:

1- Tek yanlı kazada sürücü ölmüşse,
2- Ölen kişi yakınlardan biri ise,
Sürücünün veya işletenin yüzde yüz veya belli bir oranda kusurlu bulundukları kazada kendileri veya araçta bulunan yakınlardan biri ölmüşse, örneğin, ölen kişi kendisi, eş veya çocuk ise, sigortaya başvurmada Yasa’nın 109/2.maddesindeki uzamış (ceza) zamanaşımı süresinden yararlanabilecektir. Bu durumda, KTK’nun 109/2.maddesinin yollamasıyla 5237 sayılı TCK’nun 66.maddesinin (d) bendine göre zamanaşımı süresi (15) yıl olacaktır.

3- Bedensel zarara uğrayan yakınlardan biri ise
Sürücünün veya işletenin yüzde yüz veya belli bir oranda kusuruyla meydana gelen kazada, yakınlardan biri bedensel zarara uğramışsa, gene eylemin suç niteliği nedeniyle uzamış (ceza) zamanaşımı süresi uygulanacak; bu durumda da KTK’nun 109/2. maddesinin yollamasıyla 5237 sayılı TCK’nun 66.maddesinin (e) bendine göre zamanaşımı süresi (8) yıl olacaktır.

4- Tek yanlı kazada sürücünün kusuruyla “işleten” ölmüşse
Sürücünün eyleminin suç niteliği nedeniyle, ölen işletenin desteğinden yoksun kalan yakınları, sigortaya başvurmada, KTK.109/2.maddesinin yollamasıyla 5237 sayılı TCK 66.maddesi (d) bendindeki (15) yıllık zamanaşımı süresinden yararlanacaklardır.

Saygılarımla

Av. İzzet PEKSOY

GSM: 0532 480 05 96

Ofis: 0212 542 73 38


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


OzzTech Siber Güvenlik ve Yazılım Geliştirme Danışmanlığı tarafından geliştirilmiştir. 2014 - 2021