DOSYA MASRAFI İADESİ, ŞARTLARI, ÖRNEK DİLEKÇE?

T.C

                                            ----------- KAYMAKAMLIĞI

                                    (Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na)

Şikayet Eden              :

Adresi                         :

Vekili                          :

Şikayet Edilen            :------ Bankası Genel Müdürlüğü’ne İzafeten

------ Bankası Küçükçekmece-Cennet şubesi

Adresi                          :

Şikayetin Parasal Değeri : TL

Şikayetin Tarihi               :

Şikayetin Konusu             : Müvekkilden dosya masrafı veya da başka adlar altında

haksız olarak kesilen --- TL’nin iadesi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR

1-)Müvekkil -- Bankası Küçükçekmece Cennet şubesi şubesinden 26.04.2011 tarihinde toplam 25.000,00 TL tutarında BİREYSEL KREDİSİ kullanmış olup Ek-1 deki dekonttan anlaşılacağı üzere dosya masrafı, kredi tahsis ücreti, komisyon ücreti, kredi kullandırım ücreti vb. gibi isimler adı altında haksız olarak müvekkilden masraf kesintisi yapılmıştır. Müvekkil adına bunun üzerine bankaya yazılı dilekçe ile bu masrafların yasal faizi ile birlikte ödenmesini aksi taktirde dosya masrafı kesintisini gösteren dekontun tarafımıza verilmesi istenmiştir. Buna rağmen müvekkile bu şikayet ikame edilene kadar herhangi bir ödemede bulunmamıştır.

2-) Bankadan kredi kullanımında dosya masrafı ve ipotek ücreti vs. adı altında ücret tahsil edileceği sözleşmede yer alsa dahi bunların haksız şart olduğu yolunda Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin 2011/3576 E, 2011/10221 K sayılı kararında; “kredi verilmesi için zorunlu olan masrafların tüketiciden istenebileceğini ancak bu masrafların konusunda uzman bilirkişi ya da heyetince tespit edilecek miktara göre işlem yapmak gerekir iken kredi sözleşmelerinde her türlü vergi, resim, harç, sigorta primi, operasyon masrafını ödemeyi kabul ve taahhüt eder hükmü  gereği, diğer ücret ve masraflar başlığı adı altında matbu belirlenen bir miktarın tüketiciden alınacağına dair hükmü haksız şart olduğunun kabulü gerekir” şeklindedir. Dolayısıyla bankanın müvekkilden sadece zorunlu olan masrafları talep edebileceği bunun dışında kalan masrafların da müvekkile iade edilmesi gerekmektedir.

3-)Yine Isparta Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin 26.01.2010 tarih ve 22 sayılı, banka tarafından alınan komisyon, ekspertiz ücreti ve sigorta bedelinin iadesi kararının, itirazen inceleyen Isparta 1. Asliye Hukuk Mahkemesince (2010/118 K.) onanması ve mahkeme kararının da Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 2011/1870 K. Sayılı kararıyla onanmasıyla emsal teşkil edecek bir karar haline dönüşmüştür.

4-) 4822 sayılı Kanunla değişik 4077 sayılı Kanunun 6.maddesi:  Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir. Ayrıca her ne kadar müzakere edilmiş olsa dahi alınan bu ücretlerin haksız şart olduğuna dair Yargıtay kararı yukarıda sayın hakem heyetine sunulmuştur bu nedenle iade edilmesi gerekmektedir.

  5-)Sözleşme de içeriğine etki edemeden ve hatta bazı kısımları sonradan doldurulacak biçimde düzenlenmiş, alınacak masraf ve harçların sonradan yazılmış sözleşmeye dayanılarak müvekkilden alınan ücretin haksız şart sayıldığından iade edilmesi gerekir.

6-)Ayrıca 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 25. Maddesinde Genel işlem koşullarına, dürüstlük kurallarına aykırı olarak, karşı tarafın aleyhine veya onun durumunu ağırlaştırıcı nitelikte hükümler konulamaz. Hükmü yer almaktadır.

 7-) Yukarıda izah ettiğimiz gibi gerek emsal teşkil edecek yerel mahkeme kararları ve gerekse emsal teşkil edecek yüksek mahkeme kararları ve ilgili mevzuat birlikte değerlendirildiğinde müvekkilden haksız olarak kesilen ücretlerin ödeme tarihlerinden itibaren yasal faizi ile birlikte tarafımıza ödenmesi için Hakem Heyetine başvurmak zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : 4077 Sayılı Kanun,6502 sayılı Tüketicinin KorunmasıHakkında Kanun, Bilgi Edinme Kanunu, Bankacılık Kanunu, ve ilgili tüm mevzuat

HUKUKİ DELİLLER :Bankaya masraf kesintisini gösteren dekont,  her türlü hukuki delil.
SONUÇ VE İSTEM     :
Yukarıda arz ve izah ettiğimiz ve re’sen dikkate alınacak nedenlerle;
a-Müvekkilin bankadan kullanmış olduğu kredi nedeniyle müvekkilden alınan ----  TL kredi-dosya masrafı ve sair ücretlerin ödeme tarihlerinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsiline,

b- Fazlaya ilişkin haklarımızın saklı tutulmasına,

                    c- Yapılan masrafların ve ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline, karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

                                                    imza

EKİ  :1- Masraf kesintisini gösteren ödeme dekontu


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


OzzTech Siber Güvenlik ve Yazılım Geliştirme Danışmanlığı tarafından geliştirilmiştir. 2014 - 2021