KREDİ DOSYA MASRAFININ İADESİ HAKKINDA YARGITAY KARARI

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ 2011/8196 E., 2012/1183 K. sayılı, 26.1.2012 tarihli içtihadında özetle; “Alacak davasında ; davacı davalı bankadan sözleşme ile konut kredisi kullandığını, dosya masrafı adı altında para tahsil edildiğini, bu paranın bir karşılığı olmaksızın haksız olarak alındığını, tüketici ile müzakere edilmediğini, tüketici hakem heyetine de başvurup haksız şart Devamı…

Sendikal Faaliyet Nedeniyle İşten Çıkarılan İşçilerin Hakları.

SENDİKAL FAALİYET NEDENİYLE İŞTEN ÇIKARILMA Anayasa Mahkemesi’nin 6356 sayılı Sendikalar Yasası’nın bazı maddelerinde verdiği iptal kararı tüm çalışanların yüzünü güldürdü. Bundan sonra ‘sendikal faaliyet nedeniyle’ işten atılan tüm işçiler, işe iade davası ya da sendikal tazminat davası açabilecekler. Bu karar ile bir iş yerinde 3 -4 günlük çalışan bile sendikal Devamı…

NOTERDEN İHTARNAME ÇEKMENİN FAYDALARI

NOTERDEN İHTARNAME ÇEKMENİN FAYDALARI İhtarname ile borçlu temerrüde düşürülür. Faizin ihtarname gönderilmesi ile başladığı hallerde ihtarnamenin muhabının eline geçmesi ile vade farkı (faiz) işlemeye başlar. İhtarname çekmeyip ileri ki bir tarihte dava açtıysanız, faiz dava tarihinden itibaren başlar. Çekilmeyen ihtarname tarihinden, davanın açıldığı tarih arasındaki faiz alacağından alacaklı ihtarname çekmediği Devamı…

BOŞANMA DAVASINDA ÇOCUKLARIN VELAYETİ KİME VERİLİR.

BOŞANMA DAVASINDA ÇOCUKLARIN VELAYETİ KİME VERİLİR. Türk Hukuk sisteminde, evliliğin devamı süresince velayet ana ve babaya birlikte verilmiştir. Anlaşmazlık halinde babanın oyu geçerli sayılır. Ancak baba velayet hakkını kötüye kullanıyorsa bu durumda, annenin mahkemeye başvurarak velayetin babadan alınmasını, kendisine verilmesini, istemeye her zaman hakkı vardır. Boşanma veya ayrılık durumlarında velayet Devamı…

HACİZ ESNASINDA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASI

Haczedilen malın “üçüncü kişi elinde bulunması” halinde açılacak istihkak davası İİK mad. 99’da düzenlenmiştir. Alacaklının haciz istemi (İİK mad. 78) üzerine icra müdürü, takip konusu alacak için gerek borçlunun iş ve ev adresinde gerekse üçüncü kişilerin elinde bulunan malları (İİK mad. 85’e göre)haczeder ve haczedilen mallar hakkında varsa borçlunun ve Devamı…

KIDEM TAZMİNATININ ÖDENEBİLMESİNİN KOŞULLARI NELERDİR?

KIDEM TAZMİNATI KOŞULLARI; 1475 Sayılı eski İş Kanunu’nun bugün yürürlükte olan 14. maddesine göre, kıdem tazminatına hak kazanma şartları şöyle sıralanabilir. 1- 4857 Sayılı İş Kanunu tabi bir işçinin bulunması, 2-İşçinin o işveren emrinde en az bir yıl çalışmış olması, 3- İş akdinin, İş Kanununda belirtilen biçimde sona ermesi, a)İşveren Devamı…

İŞ AKDİNİN HAKLI SEBEPLE FESHİ HAKKINDA YARGITAY KARARI

T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas:  2010/13886 Karar: 2012/19879 Karar Tarihi: 07.06.2012 ÖZET: Olayda, işçinin SSK. primlerinin gerçek ücretten yatırılmaması ve fazla çalışma ücretlerinin ödenmemesinin işçiye iş akdini haklı nedenle fesih imkanı verdiği tartışmasızdır. Davacı da buna dayanarak iş aktini haklı nedenle feshettiğinden kıdem tazminatının kabulü yerine, normal ücretlerinin ödendiği gerekçesi ile reddi Devamı…

TRAFİK KAZASI GEÇİREN KİŞİLERİN HAKLARI ve ZAMANAŞIMI SÜRESİ

TRAFİK KAZASI SONUCU HAKLARIMIZ NELERDİR ?  Trafik kazalarında sonucu mağdurların ve ailesinin bir takım hakları mevcuttur. Trafik kazası sonucu kişi yaralanmışsa hakları konusunda kendisi başvuru yapabilir. Ancak trafik kazası sonucu kişi vefat etmişse, bu kişinin ailesi ve yakınlarının talep edebileceği bir takım haklar mevcuttur. 1-)Meydana gelen ölümlü trafik kazaları neticesinde, vefat Devamı…

AYIPLI ARACIN AYIPSIZ MİSLİYLE DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YARGITAY KARARI

T.C. YARGITAY HUKUK DAİRESİ 2011/3355 – 2011/6924 – 28.4.2011 AYIPLI MAL DAVASI ( Aracın Ayıplı Olduğu ve Kullanım Hatasından Kaynaklanmadığı ve Ayıpsız Misli İle Değişim Koşullarının Oluştuğu Dosya Kapsamından Anlaşılmakla Davacının Talebinin Kabulüne İlişkin Mahkeme Kararının Onanması Gerektiği ) ARACIN AYIPLI OLMASI ( Kullanım Hatasından Kaynaklanmadığı ve Ayıpsız Misli İle Değişim Koşullarının Oluştuğu Dosya Devamı…

SIFIR ALINAN ARACIN AYIPLI ÇIKMASI HALİNDE AYIPSIZ MİSLİYLE DEĞİŞTİRİLMESİ VE BEDEL İADESİ

AYIPLI ARACIN DEĞİŞİMİ VEYA BEDEL İADESİ, İkinci el araç almayıp, kafam rahat olsun diyerek alınan sıfır araçların arıza yapması durumunda ne yapılmalıdır? Sıfır km’de alınan aracın yapılan onarımlar sonucu arızaları giderilmiş olsa da; arızaların giderilmesi amacıyla aracın birçok parçası değiştirilmekte, böylece araçlar orijinal halini kaybetmekte ve buna bağlı olarak tüketicinin Devamı…