ARAÇ DEĞER KAYBI HAKKINDA YARGITAY KARARI

Esas No:2016/4685
Karar No:2017/2691
YARGITAY
11. Hukuk Dairesi
Karar Tarihi: 08.05.2017
T.C.
Yargıtay Kararı
MAHKEMESİ:TİCARET MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada...Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 30/06/2015 tarih ve
2014/423-2015/401 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalılar vekilleri tarafından istenmiş ve
temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ...
tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma
tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkili adına kayıtlı ... plakalı ...markalı 2011 model aracın 27/03/2013 tarihinde
şirket ortağı tarafından...Alışveriş Merkezi'ne gittiği esnada aracını alışveriş merkezi otoparkına park
edilmek üzere avm valesine teslim edildiğini, yaklaşık yarım saat sonra ...Alışveriş Merkezi'nde
otopark hizmeti veren davalı ...'e bağlı çalışan davalı ...'nün otopark bolardını yanlışlıkla indirmesi
sonucu o esnada vale tarafından park edilmekte olan müvekkiline ait aracın ön tampon ve ön camdan
ciddi şekilde hasar gördüğünü, aynı tarihli durum tespit tutanağı tanzim edildiğini, aracın ...Maslak
servisine çekici ile götürüldüğünü ve onarılan araç için toplam 16.294,91 TL ödeme yapıldığını, piyasa
rayiç değerin 120.000,00 TL'nin üzerinde olan ve 34707 km'de bulunan araçta 30.000,00 TL değer
kaybı oluştuğunu, oluşan değer kaybının davalılardan yasal faizi ile birlikte müştereken ve
müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı ..işl. ve Paz. Ltd Şti vekili, davalı ...'nün olay tarihinde ... Güvenlik Hizmetleri A.Ş. tarafından
istihdam edildiğini ve bu şirkete davanın ihbarı gerektiğini, müvekkili şirket ile...ve Park Hizmetleri A.Ş.
arasında imzalanan 28.07.2010 tarihli sözleşme kapsamında ... Alışveriş Merkezi'nde vale, vestiyer,
emanet vb. hizmetlerin adı geçen şirket personeli tarafından karşılandığını, müvekkili şirketin emir ve
talimatları altında değil, tahsis olunan belirli park alanlarında kendi nam ve hesabına işlettiğini ve bu
itibarla kendilerine husumet yöneltilemeyeceğini, işveren alt işveren ve bağımlılık ilişkisi
bulunmadığını, kazanın oluşumu ile ilgili olarak müvekkili şirkete kusur izafesinin de mümkün
bulunmadığını savunarak davanın usul ve esastan reddine karar verilmesini istemiştir.
Davalı ... Araç ve Park Hiz. Ltd. Şti. (...Tanıtım Hiz. A.Ş.) vekili, olayda müvekkili şirketin hiç bir kusuru
ve sorumluluğunun bulunmadığını, davalı ...'nün müvekkili şirket çalışanı olmayıp, güvenlik görevlisi
olduğunu, şirketle hiç bir bağlantısının da bulunmadığını, kendilerine husumet yöneltilemeyeceğini,
BK 579.maddede yer verilen zarar miktarına ilişkin düzenleme karşısında ayrıca davacının talebinin
haksız zenginleşme amacı taşıdığını savunarak davanın reddini istemiştir.
Davalı ...,... Alışveriş Merkezi'nde ...Güvenlik Hiz. A.Ş. bünyesinde özel güvenlik görevlisi olarak
çalıştığını, kazanın meydana geldiği gün sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedildiğini, olayda kötüniyetinin bulunmadığını, kazayı engellemek için seslendiğini ancak önleyemediğini, özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verdikleri zararlar için özel mali sorumluluk sigortası bulunduğunu, davanın sigorta şirketine ihbarını savunarak davanın reddini istemiştir.
İhbar Olunan ...vekili, talebin zamanaşımına uğradığını savunmuştur.
Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; dava alışveriş merkezinde
valeye park için teslim edilen araçta meydana gelen hasar nedeniyle oluşan değer kaybının tahsili
istemine ilişkin olduğu, olayın meydana geliş şekli bakımından da taraflar arasında bir uyuşmazlık
bulunmadığı, olay günü valeye park edilmesi için teslim edilmiş olup, aracın vale tarafından alınması
sonrasında, güvenlik şirketi elemanı olduğu anlaşılan davalı ... tarafından bolardın yanlışlıkla
kaldırması sonucunda araç ön tampon ve ön cam ve bunlara bağlantılı noktalardan ağır hasar
gördüğü, durum tesbit raporunda da yer aldığı, aracın avm otoparkına bırakıldığının sabit olduğu,
aracın güvenle saklanması ve özen borcunun bulunduğu, otoparkın davalı... Alışveriş Merkezi
bünyesinde bulunduğu, otoparkın alışveriş merkezine gelen müşterilere hizmet verdiğinin sabit
olduğu, davacı ile davalı alışveriş merkezi ve hizmeti ifa eden diğer davalı şirket arasında bir vedia
sözleşmesinin kurulduğu, güvenlik şirketi elemanı olduğu anlaşılan davalı ...'nün hatalı olarak bolardı
kaldırması sonucunda hasarın oluştuğu ve adı geçen davalının da zarardan sorumlu bulunduğu,
otoparkın alışveriş merkezi bünyesinde bulunduğu ve otoparkın alışveriş merkezine gelen müşterilere
hizmet vermesi karşısında davalı Şirketler arasındaki sözleşme hükümlerinin davacı açısından bir
etkisinin olmadığı ve husumet itirazlarının bu nedenle yerinde olmadığı, aracın ... model ... marka ...
tipi ve olay anında 37.000 km'de olduğu, kaza sonucunda hasarların olayın oluş şekli ile de uyumlu
olduğu, fatura dökümü ile bolardın çalışma prensibi dikkate alındığında anılan hasarlar ve kısmen
boya işçiliği görmesi karşısında fabrikasyon orjinalliğinin bozulduğu, mahkememizce benimsenen
bilirkişi kurulu raporunda da tesbit edildiği üzere değer kaybı miktarının 11.810,00 TL olduğu
gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile değer kaybından kaynaklanan 11.810,00 TL tazminatın
27/03/2013 olay tarihinden itibaren değişebilir oranlarda işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan
müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir. Kararı davalılar vekilleri
temyiz etmiştir. Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin
tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalılar
vekillerinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalılar vekillerinin bütün temyiz itirazlarının
reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 403,36 TL
temyiz ilam harcının temyiz eden davalılardan müştereken ve müteselsilen alınmasına, 08/05/2017
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Saygılarımla,

Av. İzzet Peksoy

0532 480 05 96


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


OzzTech Siber Güvenlik ve Yazılım Geliştirme Danışmanlığı tarafından geliştirilmiştir. 2014 - 2021